True Jackson, VP's Ashley Argota's Special Birthday Gift to Keke Palmer