Celebrity Bytes: Brad Pitt Splashes Out £5,000 On British Grub